Regulamin Lotniska

Lotnisko Modelarskie "Niebrzegów" nie jest dzikim miejscem, wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przeczytania,

zaakceptowania i przestrzegania poniższego regulaminu lotniska.

Zapraszamy wszystkich do wspólnych lotów!

 

Regulamin Lotniska Modelarskiego
"NIEBRZEGÓW"

1.

DEFINICJE

1.1. Lotnisko - teren lotniska modelarskiego 'Niebrzegów" i jego okolice w odległości wrażliwej na zakłócenia nadajnikami modelarskimi.

1.2. Użytkownik lotniska - osoba która zapoznała się z regulaminem i ma zamiar takowy przestrzegać.

1.3. Pilot - użytkownik lotniska lub jego gość, przygotowujący się do lotu lub wykonujący lot - posiadający włączony nadajnik.

1.4. Pomocnik - osoba pomagająca pilotowi w ustaleniu położenia innych modeli w strefie lotów, zwracająca uwagę na zagrożenia oraz pomagająca przy uruchomieniu modelu.

1.5. Widz - osoba pozostająca na terenie lotniska, nie wykonująca lotów i nie posługująca się nadajnikiem modelarskim.

1.6. Nadajnik - urządzenie generujące sygnał na częstotliwościach 27, 35, 40, 41, 50, 72MHz lub 2,4GHz.

2. LOTNISKO

2.1. Lotnisko Modelarskie 'Niebrzegów' jest przedsięwzięciem towarzyskim i nie służy działalności zarobkowej.

2.2. Samozwańczą i niedemokratyczną władzę lotniska stanowią tzw. organizatorzy lotniska, czyli osoby zamieszane w jego powstanie (Tomek, Adam).

3. ORGANIZATORZY

3.1. Nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez użytkowników lotniska.

3.2. Zastrzegają sobie prawo do poproszenia osób nie przestrzegających regulaminu lotniska i zasad współżycia lotniskowego o opuszczenie lotniska.

3.3. Chętnie podzielą się robotą i wsłuchają się w głos ludu latającego.

3.4. Kombinują, żeby lotnisko działało jak najdłużej i jak najlepiej.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Zapraszamy serdecznie każdego modelarza do przyłączenia się do grupy użytkowników lotniska. Aby zostać użytkownikiem lotniska należy:


4.1.1. Brać aktywny udział w pracach pielęgnacyjnych oraz konserwacyjnych przy utrzymaniu i rozwoju lotniska.


4.1.2. Posługiwać się wyłącznie sprawnym wyposażeniem RC.

5. ORGANIZACJA LOTNISKA

5.1. Z lotniska korzystać mogą wyłącznie jego użytkownicy oraz ich goście.

5.2. Wszyscy piloci mają obowiązek przestrzegania regulaminu lotniska i zasad bezpieczeństwa pod rygorem wykluczenia z grona użytkowników i uczestników lotniska.

5.3. Zasadą nadrzędną wobec wszystkich zapisów regulaminowych jest wymóg zachowania bezpieczeństwa ludzi i dóbr materialnych.

5.4. Osoby rozpoczynające loty danego dnia wyznaczają kierunki startu i lądowania zgodnie z aktualnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, słońce).

5.5. Jest absolutnie zabronione przekraczanie strefy lotów przez modele silnikowe. Nie dotyczy to szybowców i motoszybowców w locie termicznym na wysokości powyżej 100 metrów nad ziemią.

5.6. Wszystkie osoby przebywające na terenie lotniska bezwzględnie muszą przebywać poza strefą lotów. Wejście do strefy lotów jest dozwolone tylko w celu jak najszybszego zabrania modelu lub jego wystartowania. Wejście do strefy lotów musi zostać zgłoszone (głośno!) wszystkim pilotom.

5.7. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem modelu do lotu lub transportu oraz regulacją muszą odbywać się w strefie serwisowej poza pasem startowym.

5.8. Modele powinny być wyprowadzane na start koło stanowiska pilotów. Start z ręki powinien odbywać się z pasa startowego w kierunku zgodnym z aktualnymi warunkami.

5.9. Helikoptery w trakcie przelotów są traktowane jak płatowce (latają w strefie lotów).

5.10. Publiczność musi przebywać poza stanowiskiem pilotów i strefą lotów.

6. PRZYDZIAŁ KANAŁÓW

6.1. Na lotnisku obowiązuje pełna i rygorystyczna procedura uzgadniania kanałów.

6.2. Każda z osób zamierzająca uruchomić nadajnik modelarski na lotnisku (szczególnie w paśmie FM), przed uruchomieniem nadajnika jest zobowiązana do upewnienia się że dany kanał nie jest już zajęty (pytać!).

7. BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW

7.1. Każdy z pilotów ma obowiązek rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa lotów. W szczególności:


7.1.1. Przestrzegać procedur uzgadniania kanałów.


7.1.2. Wykonywać loty tylko w strefie lotów.


7.1.3. Pod żadnym pozorem nie latać nad ludźmi i zaparkowanymi pojazdami.


7.1.4. W przypadku wykonywania lotów przez więcej niż dwóch pilotów rekomendujemy wykorzystywanie pomocników.


7.1.5. Pilotować modele wyłącznie z wyznaczonej strefy pilotów.


7.1.6. Ostrzegać (głośno!) pozostałych pilotów o manewrze startu, lądowania i kłopotach z kontrolą modelu.


7.1.7. Użytkować tylko sprawne wyposażenie, regularnie dokonywać przeglądów nadajników i testów zasięgu.


7.1.8. Rygorystycznie przestrzegać przeglądu modelu przed lotem.


7.1.9. Wypuszczać modele wyłącznie we właściwym stanie technicznym.


7.1.10. W strefie przygotowawczej, w trakcie rozruchu silnika modele muszą być skierowane w kierunku strefy lotów. Przed modelem nie mogą znajdować się ludzie. Za modelem nie mogą znajdować się inne modele i wyposażenie.


7.1.11. Piloci mają obowiązek sterowania modelami będąc w jednej grupie.


7.1.12. Wszystkie samochody bezwzględnie muszą się znajdować w strefie parkowania.

8. POZOSTAŁE USTALENIA

8.1. Wszyscy korzystający z lotniska mają obowiązek dbania o jego stan. W szczególności:


8.1.1. Dbać o nawierzchnię pasa.


8.1.2. Nie zaśmiecać terenu lotniska (niedopałkami i petami, papierami, butelkami PET, el. modeli).


8.1.3. Dbać o środowisko naturalne, minimalizować przenikanie do gleby paliw modelarskich.


8.1.4. Każdy z członków lotniska ma prawo i obowiązek egzekwowania przestrzegania regulaminu.

 

Pamiętaj, teren lotniska i przyległy jest rezerwatem ze ścisłą ochroną kretów pospolitych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.18
Copyright RCpulawyTEAM © 2012 - 2021